محاسبه تقسیم ارث شیعه نسخه دوم ؟

کنترل اندازه قلم
print
پدر و مادر و اولاد میت است، و با نبودن اولاد، اولادِ اولاد هر چه پایین روند، هرکدام آنان که به میت نزدیکتر است ارث می‏برد، و تا یک نفر از این دسته هست دسته دوّم ارث نمی‏برند.
همه مال میت قبل از بدهی ؟
بدهی ؟
باقیمانده املاک منهای سهم طلبکار ؟
زوج يا زوجه
تعداد زوجه ها
زمين ؟
زمین منهای سهم طلبکار ؟
پدر
مادر
برای جابجایی بین کودکان مستقیم و غیر مستقیم اینجا کلیک کنید فرزندان موجود
پسر
دختر
نوه ارث نمي برد در حالى كه اولاد وجود دارد، بنا بر اين در صورت فوت شدن اولاد ووجود نوه
تعداد پسران را وارد كنيد و بعد تعداد اولادشان (نوه ها) را وارد كنيد

تعداد پسران را وارد كنيد

تعداد دختران را وارد كنيد و بعد تعداد اولادشان (نوه ها) را وارد كنيد

تعداد دختران را وارد كنيد

بردران و خواهران اگرچه تا میت پدر و مادر دارد اینها ارث نمی‏برند، اما به واسطه بودن اینها، مادر یک ششم مال را می‏برد و بقیه را به پدر می‏دهند
برادر پدر و مادری
خواهر پدر و مادری
برادر پدری
خواهر پدری
دسته دوّم: جد یعنی پدربزرگ، و جدّه یعنی مادربزرگ، و خواهر و برادر است، و با نبودن برادر و خواهر، اولاد ایشان هرکدام آنان که به میت نزدیکتر است ارث می‏برد، و تا یک نفر از این دسته هست دسته سوّم ارث نمی‏برند.
همه مال میت قبل از بدهی ؟
بدهى ؟
باقیمانده املاک منهای سهم طلبکار ؟
زوج يا زوجه
تعداد زوجه ها
زمین ؟
تمام املاک، از جمله زمین ؟
انقر هنا للتبديل بين الاخوة الأحياء والاموات ولهم ذرية المعروض حاليا اخوة الميت الأحياء
ادخل الاخ الميت وله ذرية ثم ادخل ذريته

ادخل عدد الاخوة

أخ للأبوين او الأب
ادخل الأخت الميتة ولها ذرية ثم ادخل ذريتها

ادخل عدد الأخوات

أخت للأبوين او للأب
برادر پدر و مادری
خواهر پدر و مادری
برادر پدری
خواهر پدری
برادر مادری
خواهر مادری
جد پدری
جدّه پدری
جدّ مادری
جدّه مادری
لا يرث ولد الأخ مع الأخ مزاحما، فولد الأخ هنا غير المزاحم فيكون من الرتبة الأولى من الطبقة الثانية
پسر برادر پدر ومادری
دختر برادر پدر ومادری
پسر برادر پدری
دختر برادر پدری
دسته سوّم: عمو و عمه و دایی و خاله و اولاد آنان است، و تا یک نفر از عموها و عمه‌ها و دایی‏ها و خاله‌های میت زنده‌اند، اولاد آنان ارث نمی‏برند، ...
همه مال میت قبل از بدهی ؟
بدهى ؟
باقیمانده املاک منهای سهم طلبکار ؟
زوج يا زوجه
تعداد زوجه ها
زمین ؟
تمام املاک، از جمله زمین ؟
انقر هنا للتبديل بين المرتبة الأولى الأعمام والأخوال
المعروض حاليا المرتبة الأولى الأعمام والأخوال
المعروض حاليا المرتبة الثانية الأعمام والأخوال الأموات ولهم ذرية أحياء
عمّو پدر ومادری
عمّه پدر ومادری
عمّو پدری
ابن عمّ للأبوين
عمّه پدری
عمّو مادری
عمّه مادری
دایی پدر و مادری
خاله پدر و مادری
دایی پدر و مادری
خاله پدری
دایی مادری
خاله مادری

اولین برنامه محاسبه ارث شیعه

نسخه عربی محاسبه میراث شیعه
English Versin of Calculating the Shiite inheritance (Irth)
منبع: www.alawi.ml

Chat with us